درباره ما

ماهنامه عصر فناوری اطلاعات و پایگاه خبر فاوا در سال 1383 با هدف ارائه مستقيم مطالب مربوط به فناوری اطلاعات و آموزش‌های مربوطه به مخاطبين و مشتاقان اين فن تاسيس گرديد.

اين نشريه در بدو كار خود ساختار سازمانی مجازی ايجاد و با نويسندگان از طريق اينترنت ارتباط برقرار می كند.بازار هدف اين پایگاه، اساتيد دانشگاه‌ها، مديران فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌ها و دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

در حال حاضر تقريبا مراکز و دفاتر مرکزی همه بانک‌های کشور، بيمه‌ها، سازمان‌های و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مرتبط و غير مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات از مشترکين و مخاطبين اين ماهنامه می باشند.

تعداد مشترکين اين نشريه در پايان سال 1389 به بيش از 2300 مشترک و تعداد خريداران آن در بيش از 118 شهر ايران و دبي و تاجيکستان و افغانستان (کابل) نزديک به 2800 مخاطب بوده که پيش‌بينی می شود تا پايان سال 1394 و با ارائه نسخ الکترونيکی، اين ميزان به حدود 2 برابر رشد يابد.

پیمایش به بالا