معرفی عصر مجازي به زبان ساده

نتیجه یک تحقیق اخیر در سیستم یادگیری انسان:
کتابخانه ملی آمریکا آزمایشی انجام داده است و دریافته که حفظ یادگیری برای سخنرانیها تنها 5 درصد و برای خواندن، 10 درصد است، اما برای آموزش با VR، حفظ یادگیری 75 درصد است، و نتیجه گرفته که متاورس یک فناوری موفق برایآموزش است.
متاورس واقعیت افزوده (AR ، (واقعیت مجازی (VR (و هوش مصنوعی را در یک دنیای خیالی غوطه ور ترکیب می کند و پیامدهای بسیار زیادی برای توسعه فناوریآموزشی دارد.

خواندن یا نوشتن بر تخته سیاه نماد دنیای یک بعدی است. وقتی کلمه سیب را می نویسم اطلاعات زیادی به یادگیرنده منتقل نمیشود. به زبان کامپیوتری اگر هر حرف را یک بایت 8 بیتی در نظر بگیریم کال کلمهسیب از 24 بیت (24 تا صفر و یک) تشکیل شده است.

نمایش عکس، نماد دنیای دو بعدی است. وقتی شکل سیب را میکشیم و یا تصویر آنرا میبینیم
اطلاعات بیشتری به یادگیرنده منتقل میشود. به زبان کامپیوتری هر بعد شکل سیب را 40 بیت (40تا صفر و یک) در نظر بگیریم، حاال نمایش سیب با 1600 = 40×40 بیت، آنهم با تراکم کم انجام شده است.
رابطه حجم داده با ارزش اطالعات را اینجا میفهمیم! 1600 18 (Zeros, “0”, and Ones, “1”) BITS• نمایش سیب واقعی نماد دنیای سه بعدی است.
وقتی سیب را نشان می دهیم اطالعات به مراتب بیشتری به یادگیرنده منتقل میشود. به زبان کامپیوتری هر بعد شکل سیب را 40 بیت (40 تا صفر و یک) در نظر بگیریم، حاال نمایش سیب با 64000 = 4x40x40 بیت و با تراکم کم انجام شده است. اینجا متوجه محدودیت حجم داده و کیفیت کار میشویم و به همین دلیل امروزه در متاورس از آواتار و دوقلوی دیجیتال کارشناسان میگویند.